MSK jobber med inkludering

Bokstaven I i UGGI, står for inkluderende. MSK ønsker å speile mangfoldet i vårt lokalmiljø og har nå fått en egen inkluderings- og rekrutteringsansvarlig i klubben, Marianne Hatlestad. Styremedlem, Ingrid Roaldsen og Hatlestad har nå gjennomført Norges idrettsråds e-læringskurs om inkludering i idrettslag.

Inkludering på dagsorden

Inkludering blir et viktig tema når MSK nå skal revidere handlingsplanen sin. MSK har siden oppstarten hatt et eget inkluderingsfond og har hatt fokus på å tilby fotballaktivitet til alle. Starten på arbeidet er å få kunnskap om hvordan vi som idrettslag kan jobbe bedre med inkludering. MSK vil sette i gang tiltak for å gjøre det lettere for alle å delta. Tema for tiltakene vil være: 

  • informasjon
  • samarbeid
  • økonomi

Hva er inkludering?

Inkludering handler om at alle skal føle seg velkomne, føle seg like mye verdt og oppleve en tilhørighet til fellesskapet. Det er viktig at MSK når ut med informasjon om vår aktivitet til alle barn og unge i vårt lokalmiljø. Inkludering betyr at alle skal kunne delta i idrett uavhengig av erfaring, kjønn, etnisitet eller funksjonsnedsettelse. MSK håper at ve då jobbe med inkludering, kan vi ta en aktiv rolle i arbeidet mot utenforskap.

Ingrid Roaldsen
Bestått kurs i inkludering