Invitasjon til årsmøte i Mørkved Sportsklubb

Mørkved Sportsklubb inviterer til digitalt årsmøte 28. mars kl. 21:00. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, altså 21. mars. Vel møtt!

Digitalt årsmøte

Det vil bli sendt ut lenke til møtet i god tid før møtet finner sted. Møtet vil bli gjennomført digitalt på Teams. Trykk på lenken og velg å benytte nettleser (browser) hvis du ikke er kjent med Teams fra før. Du vil da komme inn i et venterom, og blir sluppet inn i møtet av møteledelsen. 

Link til møtet (TEAMS):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ2ZmQ5MjgtYjhkMy00Y2MxLTk2ZWMtNTIzOWFjZmRiNGZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fed13d9f-21df-485d-909a-231f3c6d16f0%22%2c%22Oid%22%3a%22056794c3-0bef-4270-aa3c-be0bc2c2dd18%22%7d

Innkalling

Velkommen til årsmøte i Mørkved Sportsklubb