Mørkved Sportsklubbs Solidaritetsfond

Mørkved Sportsklubb har opprettet et solidaritetsfond (tidligere inkluderingsfond) med det formål å gi støtte til lavinntektsfamilier for at alle barn kan delta på aktiviteter i regi av Mørkved Sportsklubb.

Mørkved Sportsklubb mener idretten er til for alle

Barneidretten har som mål å være for alle som ønsker å delta. Mørkved Sportsklubbs verdier, Utvikling, Glede, Grensesprenging og Inkludering, harmonerer med målet for barneidretten i Norge. Økonomi kan være en barriere for deltakelse i organiserte fritidsaktivitetet. Mørkved Sportsklubb ønsker at flest mulig barn og unge skal ha anledning til å oppleve et fellesskap i sitt nærmiljø. 

Mørkved Sportsklubb har solidaritetsfond

Mørkved Sportsklubb har satt av egne midler og fått tildelt midler fra Bodø idrettsråd til et solidaritetsfond. Åvære med i idretten innbærer en del utgifter. Det er ikke en selvfølge for alle at slike utgifter er lette å håndtere. Vi har et fond hvor familier som har behov for det kan søke om økonomisk støtte. Ingen skal eksluderes på grunn av økonomi! Solidaritetsfondet kan benyttes for å dekke medlems- og treningsavgift og  nødvendig utstyr, samt utgifter som kan påløpe ved deltakelse på arrangementer som klubben deltar i. 

Hvordan kan du få støtte? 

For å få støtte sender du en henvendelse til klubben på e-post inkludering@morkvedsk.no.  Søknader behandles fortløpende og konfidensielt av vår inkluderingsansvarlig. Se våre retningslinjer og rutiner for mer informasjon.

Du kan søke om støtte fra solidaritetsfondet hele året. 

Retningslinjer og rutiner for solidaritetsfond