Mørkved Sportsklubbs Solidaritetsfond

Mørkved Sportsklubb har opprettet et solidaritetsfond (tidligere inkluderingsfond) med det formål å gi støtte til lavinntektsfamilier for at alle barn kan delta på aktiviteter i regi av Mørkved Sportsklubb.

Mørkved Sportsklubb mener idretten er til for alle

Barneidretten har som mål å være for alle som ønsker å delta. Dette målet harmonerer med Mørkved Sportsklubbs verdier, Utvikling, Glede, Grensesprenging og Inkludering. Mørkved Sportsklubb ønsker at flest mulig barn og unge skal ha mulighet til å være med i et fellesskap i sitt nærmiljø. 

Mørkved Sportsklubb har solidaritetsfond

Mørkved Sportsklubb har satt av egne midler og fått tildelt midler fra Bodø idrettsråd til et solidaritetsfond. Det er ikke en selvfølge for alle at utgifter til barns aktiviteter er lette å håndtere. Vi har et fond hvor familier som har behov for det kan søke om økonomisk støtte. Kanskje kjenner du noen som kunne tenke seg å spille fotball, men synes det blir for dyrt? Ingen skal eksluderes på grunn av økonomi! Solidaritetsfondet kan benyttes for å dekke medlems- og treningsavgift og  nødvendig utstyr, samt utgifter som kan påløpe ved deltakelse på arrangementer som klubben deltar i. 

Hvordan kan du få støtte? 

Send en e-post til inkludering@morkvedsk.no.  Søknader behandles fortløpende og konfidensielt av vår inkluderingsansvarlig. Se våre retningslinjer og rutiner for mer informasjon.

Du kan søke om støtte fra solidaritetsfondet hele året. 

Solidaritetsfondet. Logo.

 

Retningslinjer og rutiner for solidaritetsfond